1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 2, 21/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
764
715
306
192
470
181
714
908
880
711
960
456
359
166
081
619
265
001
163
957
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
764, 715
306, 192, 470, 181
714, 908, 880, 711, 960, 456
359, 166, 081, 619, 265, 001, 163, 957
SL
40
75
99
214
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
3
5
22
334
3331
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 18/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
412
747
046
418
954
999
040
240
877
239
426
233
002
852
176
849
773
217
050
087
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
412, 747
046, 418, 954, 999
040, 240, 877, 239, 426, 233
002, 852, 176, 849, 773, 217, 050, 087
SL
77
72
107
134
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
5
4
24
318
2607
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 16/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
914
331
566
517
555
215
240
939
840
446
038
405
740
123
706
909
014
077
391
159
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
914, 331
566, 517, 555, 215
240, 939, 840, 446, 038, 405
740, 123, 706, 909, 014, 077, 391, 159
SL
43
119
100
209
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
4
5
40
252
2650
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 14/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
000
539
522
178
905
719
728
284
669
470
743
584
945
657
415
252
977
715
855
365
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
000, 539
522, 178, 905, 719
728, 284, 669, 470, 743, 584
945, 657, 415, 252, 977, 715, 855, 365
SL
52
107
137
282
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
3
13
51
385
3598
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 11/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
067
366
546
866
749
266
624
881
768
025
553
561
237
660
091
545
038
699
368
415
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
067, 366
546, 866, 749, 266
624, 881, 768, 025, 553, 561
237, 660, 091, 545, 038, 699, 368, 415
SL
53
126
175
191
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
0
2
37
252
2690
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 09/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
177
355
479
195
050
740
981
214
214
260
523
524
225
525
672
315
611
482
879
106
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
177, 355
479, 195, 050, 740
981, 214, 214, 260, 523, 524
225, 525, 672, 315, 611, 482, 879, 106
SL
0
0
0
0
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 07/10/2019

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
998
476
352
259
265
131
954
227
357
838
894
500
598
680
083
655
269
988
918
474
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
998, 476
352, 259, 265, 131
954, 227, 357, 838, 894, 500
598, 680, 083, 655, 269, 988, 918, 474
SL
42
146
342
213
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
1
33
348
3515
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x