1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 2, 30/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
146
350
869
527
161
756
390
275
574
346
724
707
021
456
935
207
185
591
933
103
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
146, 350
869, 527, 161, 756
390, 275, 574, 346, 724, 707
021, 456, 935, 207, 185, 591, 933, 103
SL
58
65
143
205
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
0
2
27
308
2644
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 27/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
983
357
256
531
746
058
193
677
860
521
377
139
739
687
017
667
378
178
886
253
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
983, 357
256, 531, 746, 058
193, 677, 860, 521, 377, 139
739, 687, 017, 667, 378, 178, 886, 253
SL
78
90
107
162
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
3
0
29
309
2248
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 25/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
246
729
580
282
613
779
321
950
292
245
408
473
538
625
250
583
071
860
427
975
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
246, 729
580, 282, 613, 779
321, 950, 292, 245, 408, 473
538, 625, 250, 583, 071, 860, 427, 975
SL
26
68
91
143
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
4
1
21
197
2097
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 23/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
648
918
467
073
636
124
526
603
762
503
029
833
367
628
447
960
186
170
569
003
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
648, 918
467, 073, 636, 124
526, 603, 762, 503, 029, 833
367, 628, 447, 960, 186, 170, 569, 003
SL
57
81
109
179
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
3
5
2
30
301
2724
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 20/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
788
096
186
530
267
256
839
423
450
852
965
391
325
199
639
052
615
185
071
294
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
788, 096
186, 530, 267, 256
839, 423, 450, 852, 965, 391
325, 199, 639, 052, 615, 185, 071, 294
SL
23
74
113
189
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
0
6
16
275
2537
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 18/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
743
482
832
082
833
990
239
714
845
960
861
760
741
035
164
745
960
067
749
400
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
743, 482
832, 082, 833, 990
239, 714, 845, 960, 861, 760
741, 035, 164, 745, 960, 067, 749, 400
SL
43
106
122
140
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
0
11
201
1819
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 16/03/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
678
981
159
875
899
425
682
076
988
154
417
791
705
573
323
984
779
392
006
881
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
678, 981
159, 875, 899, 425
682, 076, 988, 154, 417, 791
705, 573, 323, 984, 779, 392, 006, 881
SL
68
71
234
232
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
1
0
16
400
2707
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x