1. Xổ số Tài Lộc
  2. XS Max 3D hôm nay, Kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất

Xo so Max 3D - Kết qủa xổ số điện toán XS Max 3D

Xổ số Max 3D Thứ 2, 20/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
241
623
714
645
832
300
630
510
947
791
311
180
801
518
526
336
160
714
647
217
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
241, 623
714, 645, 832, 300
630, 510, 947, 791, 311, 180
801, 518, 526, 336, 160, 714, 647, 217
SL
50
149
156
206
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
2
1
3
5
44
488
3374
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 17/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
324
547
353
540
173
917
356
660
144
307
533
253
396
350
051
016
013
897
507
175
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
324, 547
353, 540, 173, 917
356, 660, 144, 307, 533, 253
396, 350, 051, 016, 013, 897, 507, 175
SL
0
0
0
0
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 15/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
143
101
590
442
307
747
411
237
336
955
779
224
674
066
454
411
457
164
670
520
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
143, 101
590, 442, 307, 747
411, 237, 336, 955, 779, 224
674, 066, 454, 411, 457, 164, 670, 520
SL
104
65
119
167
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
17
1
58
410
2358
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 13/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
694
954
933
490
762
689
008
531
792
175
453
045
167
596
030
357
396
889
930
080
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
694, 954
933, 490, 762, 689
008, 531, 792, 175, 453, 045
167, 596, 030, 357, 396, 889, 930, 080
SL
61
87
202
245
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
2
3
28
315
3028
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 6, 10/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
341
743
849
403
362
155
820
568
699
692
931
449
511
329
788
477
089
705
336
343
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
341, 743
849, 403, 362, 155
820, 568, 699, 692, 931, 449
511, 329, 788, 477, 089, 705, 336, 343
SL
21
71
106
198
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
0
7
21
198
2245
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 4, 08/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
780
925
056
757
411
040
451
380
315
236
669
206
573
573
780
578
120
667
366
719
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
780, 925
056, 757, 411, 040
451, 380, 315, 236, 669, 206
573, 573, 780, 578, 120, 667, 366, 719
SL
36
123
131
193
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
1
1
4
25
198
2693
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Xổ số Max 3D Thứ 2, 06/01/2020

Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải KK
932
452
746
184
932
478
268
953
343
993
073
927
423
803
660
271
577
783
925
787
Giải
G.1
G.2
G.3
Giải KK
Kết quả
932, 452
746, 184, 932, 478
268, 953, 343, 993, 073, 927
423, 803, 660, 271, 577, 783, 925, 787
SL
40
71
225
187
Giá trị
1.000.000
350.000
210.000
100.000
Giải Nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Trùng 2 số G1
Trùng 2 số G2
Trùng 2 số G3
Trùng 2 số G.KK
Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK
Trùng 1 số G1
Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK
0
0
1
4
19
309
3016
1.000.000.000
40.000.000
10.000.000
5.000.000
1.000.000
150.000
40.000

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau
Xổ số Tài Lộc

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

@ Copyright 2016 xosotailoc.com

x